นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. Maesodgemssale ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง Maesodgemssale จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีผลบังคับใช้ Maesodgemssale
2. ในระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของ Maesodgemssale (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ) Maesodgemssale จะรวบรวมข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับการใช้กระบวนการและการจัดเก็บข้อมูลของทาง Maesodgemssale ที่เก็บรวบรวมและได้รับมาระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มแก่ท่าน Maesodgemssale จะจัดเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น
4. เป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านที่ต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับนโยบายอื่นๆ ที่บังคับใช้ที่ทาง Maesodgemssale ได้ระบุไว้โดยเฉพาะในเรื่องการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านเพื่อให้ลูกค้าได้ตระหนักว่าทาง Maesodgemssale ได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรและนำไปใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร
5. การคลิก หรือการเข้าตรวจสอบ “การลงทะเบียน” ข้าพเจ้ายอมรับถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Maesodgemssale หรือข้อความอื่นที่คล้ายกันที่หน้าบริการลงทะเบียนของ Maesodgemssale ลูกค้ายอมรับว่าได้รับการแจ้งและเข้าใจถึงเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และลูกค้าได้ยอมรับในการจัดเก็บและประมวลข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามที่ได้อธิบายไว้และภายใต้เงื่อนไขนี้
6.Maesodgemssale อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เป็นคราวๆ ไปการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทาง Maesodgemssale จัดมีขึ้นทาง Maesodgemssale จะประกาศไว้ในหน้าเพจหรือที่อื่นที่เหมาะสม หรือแจ้งเตือนแก่ลูกค้าเป็นอีเมล์ขณะที่ลูกค้าใช้บริการการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
หรือการเข้าใช้บริการรวมถึงคำสั่งการสั่งซื้อบนแฟลตฟอร์มถือเป็นการรับทราบและยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทาง Maesodgemssale ได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่ได้แจ้งท่านไว้ในอีเมล์ กรุณาตรวจสอบอีเมล์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใดๆถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว
7. นโยบายความเป็นส่วนตัวใช้กับการประกาศอื่นๆ ข้อสัญญาและข้อความยินยอมที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การใช้และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านต่อ Maesodgemssale และจะไม่มีการยกเลิกจนกว่า Maesodgemssale ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น